Helppy Oy:n palveluehdot
Päivitetty 5.10.2021

1. Sopijaosapuolet

a. Palvelun tarjoaja

Helppy Oy (myöhemmin ”Helppy”)
Y-tunnus: 2910554-3
Sähköposti: info@helppy.fi
Puhelin: 010 299 8 299
Käyntiosoite: Perämiehenkatu 5 E, 00150 Helsinki
Postiosoite: Perämiehenkatu 5 E, 00150 Helsinki
www.helppy.fi

b. Palvelun asiakas

Asiakas on henkilö, jolle palvelu tuotetaan. Palvelun tilaajana voi toimia myös asiakkaan omainen, edunvalvoja tai ystävä.

c. Palvelun tuottaja

Palvelun tuottaa Helppy tai Helppyltä toimeksiannon saanut palveluntuottaja. Helppyllä on oikeus tuottaa palvelu itse tai käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen. Jokainen Helppyn toimeksiantama palveluntuottaja on sitoutunut noudattamaan Helppyn yleisiä toimintaohjeita.

2. Fyysisten palveluiden käyttöehdot

a. Palvelun tilaaminen ja suorituspaikka

Palvelu tilataan Helppyltä tilauslomakkeella, puhelimitse, sähköpostitse, chatin kautta tai tutustumiskäynnin yhteydessä. Palvelu suoritetaan palvelun tilauksen yhteydessä ilmoitetussa osoitteessa, julkisissa tiloissa tai erikseen sovitussa toimipaikassa. Palveluiden saatavuudessa saattaa olla alueellisia eroja.

b. Palveluun sisältyvät tehtävät

Helppy tai sen valtuuttama palveluntuottaja (”tuottaja”) tuottaa asiakkaalle sovitusti palveluja, jotka edesauttavat ikäihmisen fyysistä ja/tai psyykkistä toimintakykyä. Palvelu räätälöidään ikäihmisen tarpeiden mukaiseksi yhdessä asiakkaan ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaistensa kanssa. Helppy nimeää asiakkaalle henkilön, joka pääsääntöisesti tuottaa asiakkaalle palvelun. Hän voi olla henkilökohtainen avustaja (’helpperi’), hoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti tai/ja lääkäri. Helpperiltä ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoa, joten hän ei suorita hoidollisia tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Hoitajalta edellytetään tarvittava sosiaali- tai terveysalan koulutus auttamaan ei-kotisairaanhoidollisissa sosiaalihuollon tehtävissä, kuten hygienian ja suihkutuksen tukemisessa. Hoitaja ei auta lääkehoidossa tai muissa kotisairaanhoidon tehtävissä. Hoitaja voi auttaa lääkehuollossa noutamalla lääkkeitä apteekista ja muistuttamalla asiakasta lääkkeiden ottamisesta, mutta ei voi ottaa vastuuta lääkehoidon toteutumisesta. Kotisairaanhoidon toimenpiteet, kuten lääkkeiden jaot, haavanhoidot, ompeleiden poistot, korvien huuhtelut, veri- ja virtsakokeiden otot, pistokset ja muut kotisairaanhoidon toimenpiteet suorittaa kokenut sairaanhoitaja tai vastaavan ammattitutkinnon suorittanut tuottaja. Helppy tarjoaa nimetyn henkilön tuottamaan asiakkaalle palveluita ja ei tästä syystä voi taata tai tarjota kotihoidon toimenpiteitä, jotka ovat päivittäisesti välttämättömiä, kuten mahdollinen lääkkeiden valvottu ottaminen. Helpperi voi auttaa kotiaskareissa, mutta hän ei ole siivousalan ammattilainen.

c. Palvelun hinta ja maksu

Helppy laskuttaa asiakasta kuukausittain toteutuneista asiakaskäynneistä. Asiakasta laskutetaan suunnitellun ajan mukaan. Toteutunut lisäaika laskutetaan jokaisen alkavan 15min mukaan. Helpperikäynnin minimiveloitus on 1,5 tuntia. Palvelun hinta on yrityksen kotisivuilla ilmoitetun hinnaston mukainen. Tuntihinta on arvonlisäveroton olettaen, että sen tarjoamisen edellytykset täyttyvät asiakkaan tapauksessa. Maksuehto on 14 päivää netto. Maksukehotuksesta perimme 10 € laskutuslisän. Pidätämme oikeuden hinnan- ja toimitusehtojen muutoksiin yhden (1) kuukauden varoituksella. Jos palvelukäynnillä käytetään palveluntarjoajan autoa, veloitetaan siitä kiinteä hinnaston mukainen toimistomaksu per kerta sekä yhdessä ajetut kilometrit hinnaston mukaisella kilometrikorvauksella. Lasku lähetetään sähköpostitse tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, tai verkkolaskuna, mikäli asiakas on muuttanut laskun verkkolaskuksi. Laskua tai palvelua ei voi maksaa käteisellä käynnin yhteydessä, eivätkä Helppyn tuottajat käsittele käteistä rahaa. Sovittaessa lasku voidaan osoittaa myös kolmannelle osapuolelle kuten omaiselle, jos kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu maksuvelvollisuuteen.

d. Palvelun tuottamiseksi annettavat tiedot

Tilaajan tulee antaa Helppylle tilauksen yhteydessä palvelun tuottamiseksi vaadittavat lisätiedot. Helppyn keräämään ja tallentamaan henkilötietoon sovelletaan Helppy tietosuojakuvausta, joka on julkaistu Helppyn kotisivuilla. Jos asiakas luovuttaa Helppy tuottajalle salasanoja teknologia avun yhteydessä, tuottaja ei koskaan tallenna tai säilytä näitä salasanoja. Kaikki salasanat ja muut asiakkaan luottamukselliset tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina. Asiakkaan luottamuksellisia tietoja ei koskaan käytetä muuhun, kuin palveluiden toimittamiseen asiakkaalle.

2.1. Palvelukäynnin viivästyminen tai peruutus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää käynti veloituksetta kaksi vuorokautta (48h) ennen alkuperäisesti sovittua ajankohtaa. Alle 48h sisällä tehdyistä peruutuksista veloitetaan täysi hinta suunnitellusta käynnistä. Sairastapauksissa peruutuksen voi tehdä veloituksesta alle 48h ilmoituksella. Edellyttäen kuitenkin, että asiakas itse tai hänen omaisensa esittää lääkärintodistuksen Helppylle. Asiakkaan poissaolo aiemmin sovittuna palvelukäynnin ajankohtana tulkitaan palvelun peruuttamiseksi alle vuorokauden sisään. Mikäli asiakkaalle nimetty palveluntuottaja joutuu perumaan käynnin, kuten sairastumisen yhteydessä, palveluntuottaja tai Helppy sopii uuden ajan palvelun tuottamiseksi tai yrittää parhaan kykynsä mukaisesti ehdottaa kyseiselle käynnille sijaista. Helppyn tuottaja ei ole velvollinen suorittamaan sovittua asiakaskäyntiä, jos hän havaitsee käynnille saapuessaan asiakkaan olevan päihtyneessä tilassa. Asiakasta veloitetaan kuitenkin suunnitellun käynnin mukaisesti. Helppyn palveluntuottaja ja asiakas voivat keskinäisessä yhteisymmärryksessä siirtää sovittua käynnin suorittamisen ajankohtaa alle 48h sunnitellusta ajankohdasta.

2.2. Reklamaatiot, irtisanominen, sovellettava laki ja riidanratkaisu

Mikäli asiakkaalla on palvelun laatuun tai toteutukseen liittyviä huomautuksia tai asiakas haluaa hakea hyvitystä, tulee asiakkaan tai hänen omaisensa aina ottaa ensin yhteyttä Helppyn asiakaspalveluun (010 299 8 299 tai info@helppy.fi). Helppy pyrkii aina ensisijaisesti korjaamaan asian keskustelemalla yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa ja palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa tai asiakkaan omasta pyynnöstä Helppy pyrkii etsimään asiakkaalle uuden palveluntuottajan Helppyltä veloituksetta. Palveluiden toimittaminen voidaan keskeyttää heti ja uusien palveluiden tarjoaminen evätä, jos kumman tahansa osapuolen toiminta on sopimuksen tai Suomen lain vastaista. Helppyllä on oikeus purkaa toimeksianto, jos asiakas laiminlyö näiden ehtojen mukaiset velvollisuutensa, eikä korjaa toimintaansa viivytyksettä Helppyn pyynnöstä. Helppyllä on oikeus keskeyttää palveluiden tuottaminen ja kieltäytyä toimittamasta uusia palveluita, jos laskun maksu erääntyy, tai mikäli on todennäköistä, että asiakas on maksukyvytön. Helppyllä on tässä tilanteessa velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle palvelujen toistaisesta peruutuksesta. Palveluehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Riitatapaukset pyritään käsittelemään aina ensisijaisesti asiakkaan ja Helppyn välillä, tarvittaessa kuluttajaoikeusneuvojan avulla. Mikäli neuvotteluilla ei päästä ratkaisuun, kaikki erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Kuluttajilla on oikeus nostaa kanne kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Riitatapauksissa kuluttajat voivat myös saattaa asian Kuluttajariitalautakuntaan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan Komission tarjoamaan ODR-palveluun (Online Dispute Resolution, ec.europa.eu/odr).

3. Digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Helppy tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palveluita sisältäen mm. sisältöjä, neuvontaportaaleja ja palvelun tuottamiseen ja tilaamiseen liittyviä sovelluksia (myöhemmin ”palvelu”). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot. Tietyt palvelut tai palvelun osat voivat sisältää käyttöehtojen sijaan tai lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen sopimusehtoja. Kuhunkin palveluun sovellettavat ehdot ovat saatavilla ko. palveluun liittyvältä internet-sivustolta.

3.1. Käyttöoikeus

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Helppy myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää palvelua ja sen sisältämää aineistoa. Helppy myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata palvelun sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
1. käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.
2. käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

3.2. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Helppylle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille.

3.3. Muut ehdot

a) Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Helppy ei vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.
b) Mikäli käyttäjä välittää palvelun kautta Helppylle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot.
c) Helppyllä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun osia, korjata palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita ja tehdä muita muutoksia palveluun.
d) Helppy tekee parhaansa, että palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Helppy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta.

4. Voimassaolo

Palveluehdot astuvat voimaan tilaushetkestä ja ovat voimassa siihen asti kunnes asiakas ilmaisee, ettei halua enää jatkaa Helppyn palvelun parissa ja kunnes osapuolet ovat suorittaneet ehtojen mukaiset velvollisuutensa.

5. Helppyn vastuu ja vakuutukset

Mahdollisissa palvelukäynnillä tuottajan toiminnasta aiheutuvista esinevahingoista Helppy korvaa aiheutuneet vahingot, mutta ei vastaa välillisistä vahingoista. Helppy on vakuuttanut erikseen jokaisen palveluntuottajan vastuuvakuutuksella (Ukko.fi/If). Myös yritys on vakuutettu Lähitapiolan vastuuvakuutuksella. Tässä kohdassa todettu ei rajoita Helppyn lakisääteistä palvelun virheistä kuluttaja-asiakkaitamme kohtaan tai muuta vastuuta, jota ei lain mukaan voida rajoittaa tai poistaa.